Psychoterapia w grupie

Nie ulega wątpliwości, że człowiek jest istotą społeczną, co znajduje wyraz w uniwersalnym dążeniu do relacji z innymi. Jednym z nas przychodzi to łatwiej i sprawniej, innym trudniej jest nawiązywać kontakty, podtrzymywać je, budować trwałe i satysfakcjonujące związki. Nie tylko partnerskie, ale też przyjacielskie, towarzyskie, zawodowe. W żadnym obszarze życia nie istniejemy sami dla siebie. Zawsze jesteśmy osadzeni w jakimś kontekście społecznym, czyli w grupie, której jesteśmy częścią. Najbardziej naturalną grupą jest rodzina. W niej kształtują się podstawowe wzorce relacji, które wywierają wpływ na inne relacje interpersonalne w ciągu życia. Z różnych względów nie zawsze te wczesne wzorce są wystarczająco rozwojowe.

Psychoterapia grupowa w podejściu analitycznym opiera się na wiedzy z zakresu psychoterapii analitycznej, dynamiki grupy i psychologii społecznej, co pozwala rozumieć zarówno świadome, jak i nieświadome aspekty funkcjonowania człowieka wśród ludzi. Zakłada, że indywidualne trudności znajdują wyraz nie tylko w życiu codziennym, ale też w grupie terapeutycznej w kontakcie z jej poszczególnymi uczestnikami, terapeutą i grupą jako całością. W grupie zachodzi wielowymiarowy proces komunikacji (jawny i niejawny), co podlega badaniu, refleksji i rozumieniu. Ponieważ w grupie terapeutycznej jednostka postrzegana jest w kontekście jej związków z innymi uczestnikami grupy, pod wpływem których się znajduje i na które sama wywiera wpływ, uczestnicy terapii mają możliwość poznania siebie wśród innych i poprzez innych. Takie spojrzenie na grupę terapeutyczną pozwala ujmować ją jako źródło informacji o sobie i innych, a także miejsce, w którym zachodzi proces dojrzewania emocjonalnego i socjalizacji. 

W grupie tworzy się niepowtarzalne środowisko pozwalające przyjrzeć się własnym wzorcom relacyjno-komunikacyjnym i rozpoznać czynniki utrudniające tworzenie satysfakcjonujących więzi. Służy ono pogłębianiu samoświadomości i świadomości relacji społecznych uwrażliwiając na innych. Tak rozumiana grupa jest miejscem, w którym panuje równość myśli i uczuć, co pozwala wzmocnić poczucie własnej odpowiedzialności i sprawczości, zwiększać możliwości wyboru, by w konsekwencji podejmować samodzielne decyzje, także dotyczące zmian i dalszego rozwoju.

Praca w grupie terapeutycznej jest procesem dynamicznym i długoterminowym, poprzedzonym indywidualnymi konsultacjami wstępnymi służącymi diagnozie i określeniu obszarów trudności.